โครงการนำเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “อายุ 120 ปี ทำไมจะทำให้ไม่ได้” ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

โครงการนำเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “อายุ 120 ปี ทำไมจะทำให้ไม่ได้” ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

โครงการนำเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “อายุ 120 ปี ทำไมจะทำให้ไม่ได้” ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 คณะผู้บริหารบริษัท เฮลท์ รีเลชั่นส์ จำกัด พร้อมด้วยนายแพทย์เฉก ธนะสิริ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “อายุ 120 ปี ทำไมจะทำให้ไม่ได้” เขียนโดย นพ.เฉก ธนะสิริ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ บริษัทฯ สมทบเพิ่มเติมครบ จำนวน 2 ล้านบาท ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมถวายเครื่องปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท